Missä Haapaniemi?  Toiminta-alue Johtokunta Yhdistyksestä  |  Yhdistyksen säännöt
 
 
Tulevia tapahtumia
Liity jäseneksi
Ilmoita yhdistykselle
Urheilu
Lainaa kalustoa
HPY-toimintaa
Historiaa
Linkit
Etusivu

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöt
 

 

Haapaniemen Omakotiyhdistys ry

 

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Haapaniemen Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka ja toiminta-alue on Vaasan kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueella olevien omakotiasukkaiden yhdyssiteenä, toimia yleisten yhteisten etujen ja harrastusten luomisessa ja alla mainituin keinoin edesauttaa yhteisiä omakotitoimintaan liittyviä pyrkimyksiä.

 

3 §

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia, tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja vastaavin tavoin edistää yhteenkuuluvaisuutta alueella.

 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenet ovat Suomen kansalaisia ja jotka omistavat yhdistyksen toimialueella kiinteistön tai osan siitä ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. 

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen etuja yhdistystä huomattavasti vahingoittaen.

 Yhdistys voi kuulua jäsenenä tai osakkaana samansuuntaista toimintaa harrastaviin yhdistyksiin, säätiöihin ja liiketoimintaa harrastaviin yrityksiin yleisten kokousten päätösten mukaisesti.

 

5 §

Yhdistyksen jäsenmaksu ja sisäänkirjoitusmaksu seuraavaksi vuodeksi määrätään edellisen vuoden syyskokouksessa.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Näistä on puolet kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan keskuudestaan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt palvelukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

 

7 §

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimiin muussa tapauksessa kuin, että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.

 

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on vähintään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

10 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja varsinainen vuosikokous maaliskuussa ja niissä käsitellään seuraavat asiat:

 

Syyskokouksessa:

a)     valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,

b)     valitaan varsinaiset ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle

c)      valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille yksi varamies

d)     määrätään yhdistyksen sisäänkirjoitusmaksu ja jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi

e)     määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkkiot

f)        hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten

g)     asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi

h)      määrätään mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa seuraavana vuonna on käytettävä ja missä lehdessä kokouskutsut on julkaistava, mikäli sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään. Samoin määrätään, miten muut tiedonannot seuraavana vuonna jäsenille toimitetaan

i)        käsitellään muut kokouksessa ohjelmaan otetut asiat

 

Vuosikokouksessa:

a)     esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto

b)     päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä vuodelta

c)      käsitellään muut mahdolliset vuosikokouksen ohjelmaan otetut asiat.

 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan, milloin hallitus niin päättää tai milloin 1/4 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.  Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

11 §

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella syyskokouksessa määrätyssä sanomalehdessä, kirjeitse tai yhdistyksen ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella. Syyskokous ja vuosikokous ovat kutsuttava koolle vähintään 7 vuorokautta ennen ja muut kokoukset vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon edellisen vuoden syyskokouksessa päätetyllä tavalla. Hallitus kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla 3 vuorokautta ennen kokousta, silloin kun puheenjohtaja tai puolet hallituksen jäsenistä haluaa kokoontua.

 

12 §

Yhdistys voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää rahan keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

13 §

Yhdistyksen sääntöjen muutos tai purkaminen voi tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, joiden väli on vähintään 14 vuorokautta, jos 3/4 jäsenistön äänistä esitystä kannattaa.  Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus käytettävä jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaisenaan yleishyödylliseen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut.

 Yhdistyksen arkisto on edellä mainituissa tapauksissa luovutettava Vaasan Maakunta-arkistoon.

 

14 §

Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

 

 

 

Copyright © 2003 Haapaniemi - Aspnäs